Všeobecné obchodní podmínky k užívání nástroje Pobo.cz platné od 8.4.2020

Úvodní ustanovení

Poskytovatelem je:

 • Page Builder s.r.o.
 • : 10696997
 • DIČ: CZ10696997
 • Sídlo: Záhřebská 562/41, Vinohrady, 120 00 Praha
 • E-mail: info@pobo.cz

(dále jen „poskytovatel“)

Definice pojmů

 1. E-mail: textová zpráva poslaná prostřednictvím veřejné sítě elektronických komunikací, která může být uložena v síti nebo v koncovém zařízení, dokud není vyzvednuta příjemcem
 2. Online nástroj: webové rozhraní na adrese www.pobo.cz
 3. Služby: Přístup do online nástroje a využívání funkcí a služeb v online nástroji.
 4. Poskytovatel: provozuje online nástroj, dostupný na adrese www.pobo.cz
 5. Uživatel: jakákoliv právnická či fyzická osoba, která uzavřela s Poskytovatelem Smlouvu o poskytování služeb či má zájem o její uzavření. Uživatelem je myšlen i jiná osoba, která získává od Uživatele přístup do Uživatelského účtu Uživatele.
 6. Uživatelský účet: část Online nástroje, do které má přístup pouze konkrétní Uživatel a Poskytovatel.
 7. Registrace: Akt dobrovolného poskytnutí údajů Uživatelem Poskytovateli.
 8. Odměna za Služby: Cena za služby je uvedena v ceníku na webových stránkách www.pobo.cz

Základní charakteristika podmínek

 1. Obchodní podmínky řeší práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele při poskytování služeb, přístup do Online nástroje a další služby, jako úpravu dalších vzájemných práv a povinností.
 2. Tyto obchodní a obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Uživatelem.
 3. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a případné spory se řeší v českém jazyce.
 4. Veškerou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na emailovou adresu v Uživatelském účtu Uživatele a na emailovou adresu Poskytovatele: info@pobo.cz

Uzavření smlouvy

 1. Registrací Uživatele vzniká uzavření Smlouvy mezi Poskytovatelem a Uživatelem.
 2. Uživatel při registraci na www.pobo.cz prohlašuje, že je seznámen s funkčností Online nástroje.
 3. Uživatel je povinen údaje vyplňovat pravdivě a při změně údajů pravidelně informace aktualizovat. Poskytovatle nenese případné škody porušením výše uvedené povinnosti Uživatelem.
 4. Po dokončení Registrace Poskytovatel vytvoří Uživateli Uživatelský účet. Poskytovatel zašle uživateli na jeho e-mail přihlašovací údaje do Online nástroje.
 5. Uživatel se přihlašuje uživatelským emailem a heslem, které se snaží chránit před zneužitím a udělat vše proto, aby jiná osoba nezískala jeho přihlašovací údaje. Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv zneužití či ztrátu přístupových údajů.
 6. Uživatel se zavazuje, že vyplní fakturačních údaje při registraci v sekci v Platby a tarify v online nástroji.
 7. Úhrada za službu se provádí na základě vystavené faktury Poskytovatelem a je nevratná.
 8. Úhrada za službu se provádí na základě vystavené faktury Poskytovatelem a je nevratná.
 9. V případě, že Uživatel neuhradí obchodní poplatek na základě ceníku na webových stránkách www.pobo.cz do 10 dnů po splatnosti, může Poskytovatel od obchodní smlouvy odstoupit.
 10. V případě prodlení Uživatele s úhradou odměny má Poskytovatel právo Uživateli přestat poskytovat služby dle Smlouvy.
 11. V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky, kterou je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli v souvislosti s užíváním Služby, se Uživatel, který není spotřebitelem, zavazuje Poskytovateli zaplatit úrok z prodlení ve výši 5 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Reklamace a Odstoupení od smlouvy

 1. V případě reklamace služby Uživatel napíše email na info@pobo.cz. Poskytovatel reklamaci vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace Uživatelem, pokud se nedohodnou jinak. Poskytovatel není povinen nároku Uživatele vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě služby věděl nebo ji sám způsobil.
 2. Do 5 dnů od Registrace může Uživatel z jakéhokoli důvodu požádat o vrácení peněz a odstoupení od smlouvy v plné výši tím, že podá žádost o odstoupení od smlouvy, žádost Uživatel pošle na e-mail Poskytovatele: info@pobo.cz

Užívání služby

 1. V případě reklamace služby Uživatel napíše email na info@pobo.cz. Poskytovatel reklamaci vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace Uživatelem, pokud se nedohodnou jinak. Poskytovatel není povinen nároku Uživatele vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě služby věděl nebo ji sám způsobil.
 2. Uživatel souhlasí, že provozní služby jako jsou hosting, programování, zálohování dat zajišťuje poskytovatel také prostřednictvím třetích osob.
 3. Uživatel je povinen zajistit dodržování Obchodních podmínek také ze strany uživatelů, kterým vytváří přístup do Online nástroje.
 4. Uživatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně důvěrných informací.
 5. Uživatel není oprávněn s Online nástrojem a jejím obsahem nakládat jinak, než jak je povolují Obchodní a obchodní podmínky. Uživatel nesmí šířit informace poškozující Poskytovatele.
 6. Uživatel nesmí používat název Poskytovatele, logo, domény ani jiná další označení Poskytovatele bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.
 7. V případě porušení Obchodních podmínek Uživatelem smí Poskytovatel znemožnit přístup Uživatele do Online nástroje a smazání veškerých jeho uložených dat a to bez jakékoliv finanční či nefinanční náhrady Uživateli.
 8. Veškerý obsah (texty, obrázky, grafika, fotky, loga a další) Online nástroje, webových stránek a v marketingových materiálech je chráněn autorským právem Poskytovatele a může být chráněn dalšími právy 3. osob.
 9. Uživatel není oprávněn s Online nástrojem a jejím obsahem nakládat jinak, než jak je povolují Obchodní a obchodní podmínky. Uživatel nesmí šířit informace poškozující Poskytovatele.
 10. Uživatel bere na vědomí, že Online nástroj může obsahovat reklamní sdělení poskytovatele či 3. stran.

Poskytování služby

 1. Poskytovatel se zavazuje po dobu trvání Smlouvy Uživateli zpřístupnit Online nástroj v rozsahu zaplacených služeb podle platného ceníku na adrese www.pobo.cz
 2. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně důvěrných informací.
 3. Poskytovatel má právo změnit obchodní podmínky a hodnotu Odměny, musí informovat Uživatele.
 4. Poskytovatel smí používat obchodní firmu a jméno Uživatele pro marketingové účely.
 5. Poskytovatel pro Uživatele zajišťuje technickou podporu a to formou e-mailu. Negarantuje minimální dobu pro poskytnutí podpory.
 6. Data Uživatelů – Šifrováním je chráněn přenos dat (https), šifrované jsou uložené údaje o Uživateli (jméno, e-mail, fakturační údaje) a zálohována 1 denně.
 7. Poskytovatel je oprávněn omezit nebo zcela přeložit Službu z důvodu plánovaných odstávek serveru. Uživatel bere na vědomí, že Online nástroj či další části nemusí být dostupné nepřežitě a to například z důvodu údržby a rozvoje Online nástroje. Za tyto odstávky nenáleží Uživateli žádná finanční či nefinanční náhrada. Poskytovatel neodpovídá za případnou škodu, která v důsledku skutečností uvedených v tomto odstavci vznikne.
 8. Poskytovatel nemá povinnost zlepšovat, měnit ani jinak nahrazovat jakoukoli část Online nástroje či pokračovat ve vývoji nebo spustit novou verzi.

Vyloučení odpovědnosti

 1. Uživatel nese plnou odpovědnost za své rozhodnutí používat Online nástroj a užití Online nástroje a zejména pak informací v ní obsažených. Uživatel nemá právo poskytovat finančí či nefinanční náhradu za újmy/škody/ztráty způsobené použitím těchto informacím a to ani sobě ani 3. osobě.
 2. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za správnost informací obsažených v Online nástroji.
 3. Poskytovatel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k provozování Online nástroje a jejím poskytování Uživatelům v souladu s těmito Obchodními podmínkami.

Závěrečné ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi Poskytovatelem a Uživatelem se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Poskytovatel není ve vztahu k uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Znění Obchodních podmínek může Poskytovatel upravovat či měnit, doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.
 4. Poskytovatel se zavazuje, že v případě změny obchodních podmínek dostupné na webových stránkách www.pobo.cz bude informovat Uživatel e-mailem.
 5. Uživatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky obchodní podmínek vyžadují písemnou formu.
 7. Smlouva včetně Obchodních podmínek je uložena a archivována Poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná 3. osobám.
 8. Uživatel a Provozovatel se zavazují řešit případné spory prvně smírnou cestou.

Pravidla o ochraně osobních údajů: pobo.cz

V Praze dne 8.4.2020